Asociația Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți

Regulament de Ordine Interioară

Capitolul 1 – Definiții și termeni

Art. 1.

Pe parcursul regulamentului SMMR se vor folosi următoarele abrevieri și definiții:

a) SMMR: Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți;

b) CD: Consiliul Director al SMMR;

c) CD Extins: Consiliul Director Extins, comitetul cu rol consultativ format din membrii CD și coordonatorii departamentelor SMMR;

d) AG: Adunarea Generală a SMMR;

e) CMR: Colegiul Medicilor din România.

f) ROI: Regulament de Ordine Interioară SMMR

Art. 2.

SMMR va fi numită în acest document sub termenul de Asociația.

Capitolul 2 – Conducerea Asociației

Art. 1.

Asociaţia este condusă de către Adunarea Generală ce se întâlneşte de două ori pe an în şedinţă ordinară şi ori de căte ori este necesar în şedinţă extraordinară.

Art. 2.

Între două şedinţe ale Adunării Generale, Asociaţia este condusă de către Consiliul Director.

Capitolul 3 – Consiliul Director SMMR

Capitolul 3.1 – Generalități

Art. 1.

Consiliul Director al Asociaţiei asigură conducerea Asociaţiei între două Adunări Generale, la începutul cărora prezintă un raport de activitate.

Art. 2.

Consiliul Director SMMR este alcătuit din 5 membri:

a) Preşedinte

b) Vicepreşedinte Relații Externe 

c) Secretar General

d) Vicepreședinte Relații Interne

e) Trezorier

Art. 3.

Toate funcțiile Consiliului Director al SMMR sunt alese de către Adunarea Generală a SMMR cu mai mult de 50% din voturile membrilor cu drept de vot prezenți.

Art. 4.

Metodologia și calendarul pentru alegerea Consiliului Director SMMR sunt făcute publice pe website-ul Asociației și pe rețelele de comunicare cu cel puțin o lună înainte de începerea procesului electoral.

Art. 5.

Consiliul Director se întrunește cel puțin odata pe lună sau ori de cate ori nevoile Asociației o impun. Activitatea și deciziile luate la aceste întâlniri sunt consemnate într-un proces verbal de către Secretarul General al SMMR. Întâlnirile ordinare se convoacă de către Preşedinte și, la nevoie, pot fi convocate de orice alt membru al CD, de comun acord cu ceilalţi membri CD.

Art. 6.

Cvorumul necesar pentru validarea unei şedinţe CD este de 3 membri. În cazul în care acest cvorum nu se îndeplineşte 2 şedinţe consecutiv (stabilite la cel puţin o zi distanță), o întâlnire a CD poate deveni validă indiferent de numărul de membri prezenţi la întâlnire.

Art. 7.

 Deciziile în cadrul CD sunt luate cu mai mult de jumătate din voturile celor prezenţi.

Art. 8.

CD poate suspenda Coordonatorii Departamentelor SMMR în condițiile prevăzute de prezentul Regulament de Ordine Interioară.

Art. 9.

CD poate numi un interimar care să ocupe poziţii libere în interiorul Asociaţiei.

Art. 10.

Stabileşte strategia de dezvoltare SMMR în cadrul mandatului.

Art. 11.

Membrii CD sunt aleși pentru mandate cu durata de 1 an.

Art. 12.

Mandatul unui membru CD începe consecutiv alegerii în funcție în cadrul AG.

Art. 13.

Un membru activ SMMR poate ocupa aceeași funcție în cadrul CD cel mult 2 mandate, consecutive sau cumulate.

Art. 14.

În cazul în care pentru o funcție din Consiliul Director nu este depusă nicio candidatura, funcția se vacantează până la următoarea Adunare Generală, atribuțiile fiind preluate de ceilalți membri ai Consiliului Director. Dacă și pentru următoarea Adunare Generală nu este depusă nicio candidatură, postul se vacantează pentru Adunarea Generală Extraordinară convocată la 30 de zile de la data ultimei Adunări Generale. Pentru ocuparea funcției vacante la Adunarea Generală Extraordinară, Consiliul Director în exercițiu poate modifica profilul candidatului temporar.

Capitolul 3.2 – Președintele

Art. 1.

Atribuțiile și obligațiile acestuia sunt:

a) Asigură implementarea strategiei reprezentative a Asociației;

b) Supervizează respectarea și aplicarea Statutului Asociației, cât și păstrarea identității, unității, prestigiului și valorilor promovate de Asociație;

c) Este reprezentantul de imagine al Asociației în relația cu terții;

d) Convoacă ședințele lunare ale CD;

e) Urmăreşte respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Director;

f) Primeşte, prin delegare, atribuţii din partea Consiliului Director;

g) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Director sau care reies din prevederile Statutului Asociației și ale ROI;

h) În cazul în care nu își poate îndeplini atribuțiile, acestea sunt preluate, în ordine, de către: Vicepreședinte Relații Externe, Vicepreședinte Relații Interne, Secretar General, Trezorier;

i) Semnează valabil acte, contracte, tranzacții, întocmește acte administrative, acceptă legate, donații și facilități, încheie convenții, protocoale și eliberează adeverințe;

j) Semnează corespondența SMMR, cât și acte administrative interne;

k) Își asumă obligații și reprezintă SMMR în justiție și în fața autorităților;

l) Exercită conducerea și coordonarea activității organismelor (filiale locale) la nivel național împreună cu Vicepreședintele Relații Interne;

m) Identifică actualizările necesare spre a menține strategia reprezentativă a Asociației în concordanță cu evoluția situației profesionale, economice și sociale atât din România, cât și la nivel internațional, și le supune dezbaterii și deciziei în cadrul ședințelor de CD;

n) Poate invita la ședințele Consiliului Director anumite persoane pentru a participa la dezbateri, cu aprobarea Consiliului Director;

o)  Propune o ordine de zi a Adunării Generale.

p) Poate încheia acte de administrare sau dispoziție cu privire la bunuri mobile sau imobile aflate în proprietatea Asociației cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director și în limita unei valori de 25.000 RON;

q) Asigură handover-ul persoanei alese în funcție la încheierea mandatului.

Art. 2.

Profilul candidatului:

a) Membru activ în SMMR la momentul candidaturii;

b) Experiență de coordonare și reprezentare în cadrul altor asociații cu profil similar;

c) Pentru eligibilitatea candidaturii este necesară prezentarea unei liste care să conțină minimum 20 de semnături ale unor membri activi ai Asociației.

Capitolul 3.3 – Vicepreședinte Relații Externe

Art. 1.

Atribuțiile și obligațiile acestuia sunt:

a) Se ocupă de coordonarea şi menţinerea legăturilor naţionale şi internaţionale, de contacte, schimburi şi proiecte cu implicarea altor organizaţii;

b) Se ocupă de stabilirea de noi contacte, schimburi şi proiecte cu implicarea altor organizaţii;

c) Susţine Preşedintele în îndeplinirea activităţilor sale;

d) Se ocupă de imaginea SMMR, în ceea ce priveşte relaţia cu presa, advertising-ul şi branding-ul în colaborare cu Departamentul de Comunicare;

e) Supervizează și coordonează activitățile de promovare a SMMR, în colaborare directă cu Departamentul de Comunicare;

f) Aprobă și supervizează utilizarea materialelor ce conțin sigla SMMR;

g) Asigură actualizarea site-ului SMMR împreună cu Departamentul de Comunicare și păstrează legătura cu partenerii externi care fac mentenanța acestuia;

h) Supervizează administrarea, interpretarea statistică şi publicarea informațiilor din bazele de date cu informaţii personale sau alte tipuri de informaţii, în colaborare cu Secretarul General;

i) Desfașoară și susține activități de strângere de fonduri pentru Asociație, asigură relația cu sponsorii și centralizează datele de strângere de fonduri;

j) În cazul în care nu își poate îndeplini atribuțiile, acestea sunt preluate, în ordine, de către: Președinte, Vicepreședinte Relații Interne, Secretar General, Trezorier;

k) Asigură handover-ul persoanei alese în funcție la încheierea mandatului.

Art. 2.

Profilul candidatului:

a) Membru activ în SMMR la momentul candidaturii;

b) Experiență de coordonare și reprezentare în cadrul altor asociații cu profil similar;

c) Pentru eligibilitatea candidaturii este necesară prezentarea unei liste care să conțină minimum 20 de semnături ale unor membri activi ai Asociației.

Capitolul 3.4 – Secretarul General

Art. 1.

 Atribuțiile și obligațiile sale sunt:

a) Colectează/întocmeşte procesele verbale ale ședințelor CD, CD Extins;

b) Răspunde de și facilitează emiterea și organizarea actelor SMMR, le arhivează şi facilitează

accesul la acestea a membrilor AG, CD și CD Extins;

c) Trimite convocările pentru Adunările Generale SMMR;

d) Editează şi distribuie ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale, CD și CD Extins;

 e) Derulează procedurile de legalizare a actelor SMMR;

f) Supervizează activitatea de secretariat SMMR;

g) Organizează alegerile Coordonatorilor de departamente în colaborare cu Vicepreședintele Relații Interne;

h) Conduce activitatea de resurse umane, ținând evidența tuturor membrilor Asociației;

i) Creează și actualizează baza de date cu membri, centralizează formularele de adeziune;

j) Supervizează administrarea, interpretarea statistică şi publicarea informațiilor din bazele de date cu informaţii personale sau alte tipuri de informaţii, în colaborare cu Vicepreședintele Relații Externe;

k) Se ocupă de verificarea bianuală a eligibilității membrilor activi ai Asociației;

l) În cazul în care nu își poate îndeplini atribuțiile, acestea sunt preluate, în ordine, de către: Președinte, Vicepreședinte Relații Interne, Vicepreședinte Relații Externe, Trezorier;

m) Asigură handover-ul persoanei alese în funcție la încheierea mandatului.

Art. 2.

Profilul candidatului:

a) Membru activ în SMMR la momentul candidaturii;

b) Experiență de coordonare și reprezentare în cadrul altor asociații cu profil similar;

c) Pentru eligibilitatea candidaturii este necesară prezentarea unei liste care să conțină minimum 20 de semnături ale unor membri activi ai Asociației.

Capitolul 3.5 – Vicepreședinte Relații Interne

Art. 1.

Atribuțiile și obligațiile sale sunt:

a) Solicită și centralizează rapoartele de pe proiecte și departamente de cel puțin două ori pe an şi prezintă un raport general CD-ului.

b) Planifică perioadele de desfășurare ale proiectelor împreună cu Departamentul Științific și Departamentul Social;

c) Realizează activități de promovare a proiectelor;

d) Supervizează buna desfășurare a tuturor proiectelor din cadrul Asociației și asigură suportul necesar la nevoie;

e) Supervizează și coordonează activitatea organismelor (filiale locale) la nivel național împreună cu Președintele;

f) Se ocupă de creșterea numărului de membri ai Asociației la nivel național, prin distribuirea de formulare de adeziune;

g) Organizează alegerile Coordonatorilor de departamente în colaborare cu Secretarul General;

h) În cazul în care nu își poate îndeplini atribuțiile, acestea sunt preluate, în ordine, de către: Președinte, Secretar General, Vicepreședinte Relații Externe, Trezorier;

i) Asigură handover-ul persoanei alese în funcție la încheierea mandatului.

Art. 2.

Profilul candidatului:

a) Membru activ în SMMR la momentul candidaturii;

b) Experiență de coordonare și reprezentare în cadrul altor asociații cu profil similar;

c) Pentru eligibilitatea candidaturii este necesară prezentarea unei liste care să conțină minimum 20 de semnături ale unor membri activi ai Asociației.

Capitolul 3.6 – Trezorier

Art. 1.

 Atribuțiile și obligațiile sale sunt:

a) Este responsabil de păstrarea şi arhivarea documentelor fiscale;

b) Asigură administrarea contului şi relaţia cu banca;

c) Ţine un chitanţier şi un facturier din care se vor elibera chitanţe, respectiv facturi pentru

toate sumele de bani încasate de SMMR;

d) Colaborează cu contabilul şi întocmeşte împreună cu acesta actele de evidenţă

financiar-contabilă;

e) Întocmeşte trimestrial un raport cu privire la venituri şi cheltuieli pe care îl prezintă

Președintelui;

f) Trezorierul este direct răspunzător pentru neregulile apărute pe parcursul

activităţii sale;

g) Asigură legătura cu coordonatorii de proiecte în vederea realizării şi executării bugetului proiectelor şi a raportului financiar al acestora şi sesizează CD cu privire la neregulile apărute;

h) Verifică exactitatea protocoalelor de decontări pentru deplasările membrilor SMMR (congrese, întâlniri etc.)

i) Asigură buna administrare a patrimoniului SMMR;

j) Supervizează în mod direct organizarea și defășurarea proiectelor aducătoare de venituri și a altor surse financiare;

k) În cazul în care nu își poate îndeplini atribuțiile, acestea sunt preluate, în ordine, de către: Președinte, Secretar General, Vicepreședinte Relații Interne, Vicepreședinte Relații Externe;

l) Asigură handover-ul persoanei alese în funcție la încheierea mandatului.

Art. 2.

Profilul candidatului:

a) Membru activ în SMMR la momentul candidaturii;

b) Experiență de coordonare și reprezentare în cadrul altor asociații cu profil similar;

c) Pentru eligibilitatea candidaturii este necesară prezentarea unei liste care să conțină minimum 20 de semnături ale unor membri activi ai Asociației.

Capitolul 4 – Cenzorul/Comisia de Cenzori

Art. 1.

În cazul existenței unei Comisii de Cenzori, deciziile se iau doar prin vot unanim.

Art. 2.

 Candidații pentru poziția de cenzor sunt propuși de către AG și, în urma unei candidaturi prezentate în fața acesteia, sunt votați de către AG pentru un mandat de un an.

Art. 3.

Cenzorul poate participa de drept la toate ședintele și întrunirile oficiale SMMR, inclusiv cele ale CD.

Art. 4.

Monitorizează respectarea Statutului și a Regulamentului de Ordine Interioară.

Art. 5. 

Cenzorul/Comisia de Cenzori are dreptul de a înființa o comisie de audit intern, oricând consideră necesar. Auditul intern analizează orice activitate a SMMR și are dreptul de a accesa documentele solicitate și de a participa la orice întâlnire interna. În cazul identificarii de abateri de la prezentul Regulament de Ordine Interioară, Statut, hotărâri AG, Cenzorul/Comisia de Cenzori prezintă un raport CD-ului și propune sanctiuni. În cazul în care obiectul raportului îl reprezintă activitatea Consiliului Director, Cenzorul/Comisia de Cenzori are dreptul să solicite convocarea imediată a AG Extraordinar și să prezinte raportul și sancțiunile propuse în fața AG.

Art. 6.

Cenzorii nu pot fi revocați din funcție decât prin vot al Adunării Generale.

Art. 7.

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii și va fi scutit de la îndeplinirea criteriilor de la Art. 9.

Art. 8.

În cazul în care va fi doar un singur candidat cu profil de contabil autorizat sau expert contabil, acesta va fi ales din oficiu, alegerile pentru ceilalți membri ai comisiei de cenzori urmând să se desfășoare în continuare după regulile stabilite în Statut sau în Regulamentul de Ordine Interioară.

Art. 9.

Criteriile pentru candidatură sunt:

a) minim 1 an vechime ca membru activ SMMR la momentul candidaturii;

b) fost membru CD sau Coordonator de Departament, cu cel puțin un mandat întreg încheiat.

Capitolul 5 – Departamente

Capitolul 5.1 – Generalități

Art. 1.

 Departamentele SMMR ssunt aprobate de către AG SMMR.

Art. 2.

Departamentele își desfășoară activitatea sub conducerea unui Coordonator de Departament.

Art. 3.

Departamentele SMMR sunt următoarele:

a) Departamentul de Comunicare;

b) Departamentul Legislativ;

c) Departamentul Social;

d) Departamentul Științific.

Capitolul 5.2 – Coordonatorii Departamentelor

Art. 1.

Asigură coordonarea activităţilor din cadrul departamentelor.

Art. 2.

Asigură relaţia cu organizaţii locale, naționale și internaționale şi alte instituţii în limita activităţii specifice a departamentului pe care îl reprezintă.

Art. 3.

Au obligaţia de a trimite către CD rapoarte bianuale sau atunci cand sunt solicitate, cu obligativitatea respectării termenului limită. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine suspendarea imediată şi propunerea de demitere din funcţie la prima Adunare Generală SMMR, în cazul în care Consiliul Director nu decide prelungirea acestui termen.

Art. 4.

Sunt aleși de către toti membri CD prin vot secret majoritar.

Art. 5.

Alegerile Coordonatorului de Departament se organizează la maximum o lună de la alegerea noului Consiliu Director.

Art. 6.

Facilitează recrutarea şi management-ul resurselor umane în cadrul departamentului.

Art. 7.

Şedinţele departamentului sunt conduse de către Coordonatorul Departamentului. Se organizează cel puţin o ședința odata la 3 luni, în cadrul departamentului.

Art. 8.

Are obligația de a participa la ședințele Consiliului Director Extins. La doua absențe consecutive Președintele sau Vicepreședintele Relații Interne are dreptul să propună suspendarea Coordonatorului de Departament, până la următoarea Adunare Generală când se va vota demiterea acestuia.

Art. 9.

Profilul candidatului:

a) membru activ SMMR;

b) Experiență de coordonare și reprezentare în cadrul altor asociații cu profil similar.


Art. 10.

În cazul în care pentru un post de director de departament nu se înscrie niciun candidat, Consiliul Director reface alegerile în 21 zile pentru aceasta funcție. La a doua serie de alegeri, Consiliul Director poate modifica temporar, pentru mandatul respectiv, profilul candidatului.

Capitolul 5.3 – Departamentul de Comunicare

Art. 1.

Departamentul de Comunicare are ca scop promovarea imaginii și a valorilor Asociației:

a) În mass-media și în mediul online;

b) În rândul medicilor rezidenți din România;

c)  În cadrul altor societăți și asociații medicale;

d) În rândul studenților și al asociațiilor studențești cu profil medical.

Art. 2.

Îndatoririle Coordonatorului Departamentului de Comunicare sunt următoarele:

a) Coordonează activitățile de profil stipulate la Art. 1 și formulează împreună cu CD comunicate de presă și poziții oficiale ale Asociației;

b) Este purtătorul de cuvânt al SMMR, alături de Președinte și de Vicepreședinte Relații Externe, promovând activitățile și valorile asociației în mass-media prin intermediul interviurilor, declarațiilor de presă și prin organizarea conferințelor de presă;

c) Stabilește parteneriate media cu companiile care lucrează în domeniul mass- media, în vederea promovării activităților și valorilor Asociației;

d) Comunică cu coordonatorii celorlalte departamente ale Asociației în vederea stabilirii unei strategii de promovare a proiectelor și activităților;

e) Se ocupă împreună cu CD-ul de stabilirea parteneriatelor cu diferite companii sau asociații în vederea atragerii de fonduri către Asociație;

f) Promovează scopul, valorile și principiile Asociației în rândul medicilor rezidenți, în vederea aderării unui număr cat mai mare de membri, cu scopul creșterii reprezentativității și a accesului la activitățile, proiectele și informațiile oferite de Asociație;

g) Pune bazele unei echipe ce ajută la îndeplinirea scopului Departamentului.

Capitolul 5.4 – Departamentul Legislativ

Art. 1.

Departamentul Legislativ are ca scop:

a) Documentarea asupra cadrului legislativ ce îi privește pe medicii rezidenți din România;

b) Oferirea de suport în înțelegerea drepturilor și obligațiilor legale ale medicilor rezidenți din România.

Art. 2.

 Îndatoririle Coordonatorului Departamentului Legislativ:

a) Se ocupă de centralizarea tuturor informațiilor cu caracter legislativ ce privesc medicii rezidenți;

b) Oferă consiliere legislativă membrilor CD;

c) Colaborează cu avocatul Asociației pentru o înțelegere mai bună a problemelor de ordin legislativ;

d) Ajută la crearea de materiale cu caracter informativ pentru a fi distribuite medicilor rezidenți;

e) Oferă consultanță membrilor Asociației pentru soluționarea de probleme de privesc scopul acestui Departament;

f) Pune bazele unei echipe ce ajută la îndeplinirea scopului Departamentului;

g) Prin scopul Departamentului, are îndatorirea de a promova valorile și principiile Asociației.

Capitolul 5.5 – Departamentul Social

Art. 1.

Departamentul Social are ca scop realizarea de proiecte sau evenimente cu caracter recreațional, psihosocial și educațional non-medical pentru membrii activi ai Asociației.

Art. 2.

Îndatoririle Coordonatorului Departamentului Social:

a) Se ocupă de coordonarea și supervizarea proiectelor și evenimentelor menționate la Art. 1;

b) Stabilește parteneriate cu alte asociații sau companii pentru îndeplinirea scopului Departamentului;

c) Pune bazele unei echipe formate din coordonatori de proiecte sau de evenimente, supervizându-le activitatea;

d) Creează un planificator al activităților Departamentului pe care îl prezintă CD;

e) Prin scopul Departamentului, are îndatorirea de a promova valorile și principiile Asociației.

Capitolul 5.6 – Departamentul Științific

Art. 1.

Departamentul Științific are ca scop:

a) Realizarea de proiecte și activități cu caracter medical educațional și științific;

b) Oferirea de oportunități de educație medicală pentru medicii rezidenți.

Art. 2.

 Îndatoririle Coordonatorului Departamentului Științific:

a) Se ocupă de coordonarea și supervizarea proiectelor și activităților cu caracter medical educațional și științific ale Asociației;

b) Stabilește parteneriate cu alte asociații sau companii pentru îndeplinirea scopului Departamentului;

c) Pune bazele unei echipe formate din coordonatori de proiecte sau de activități, supervizaându-le activitatea;

d) Creează un planificator al activităților Departamentului pe care îl prezintă CD;

e) Prin scopul Departamentului, are îndatorirea de a promova valorile și principiile Asociației.

Capitolul 6 – Consiliul Director Extins

Art. 1.

Consiliul Director Extins îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea CD.

Art.2.

Consiliul Director Extins îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului calendaristic.

Art. 3.

Consiliul Director Extins are rol consultativ şi poate face propuneri către CD.

Art. 4.

Şedinţa Consiliul Director Extins este condusă de către Președinte, care are obligația de a convoca sedința.

Art. 5.

Consiliul Director Extins se va reuni cel puțin o data într-un interval de trei luni.

Art. 6.

Pe ordinea de zi a fiecărei sedințe de CD extins se va afla prezentarea rapoartelor individuale cu privire la activitatea departamentelor și diviziilor, de către respectivii directori.

Capitolul 7 – Adunarea Generală

Capitolul 7.1 – Generalităţi

Art. 1.

Adunarea Generală SMMR este convocată conform prevederilor din Statutul SMMR.

Art. 2.

La Adunarea Generală participă membrii activi, membrii pasivi, alumni şi invitaţi, confirmaţi de către Preşedinte sau ceilalți membri ai Consiliului Director.

Art.3.

Membrii cu drept de vot în Adunarea Generală: membrii CD Extins, membrii activi, membrii fondatori, foștii președinți ai Asociației.

Art 4.

Membrii CD Extins nu pot delega dreptul de vot altei persoane.

Capitolul 7.2 – Organizarea Adunării Generale

Art. 1.

Propunerile pentru organizarea unei şedinţe ordinare a Adunării Generale SMMR se fac cu cel putin 21 zile înainte de data propusă pentru Adunarea Generală, conform Statutului.

Art. 2.

Propunerile pentru organizarea unei şedinţe extraordinare a Adunării Generale SMMR se fac cu cel putin 10 zile înainte de data propusă pentru Adunarea Generală, conform Statutului.

Capitolul 7.3 – Sesiunile în cadrul Adunării Generale

Art. 1.

 Planificarea ordinii de zi a Adunării Generale SMMR este de competenţa CD.

Art. 2.

În cadrul Adunării Generale  accesul cu băuturi alcoolice precum şi consumul acestora sau fumatul sunt strict interzise.

Art. 3.

Accesul la această sesiune a persoanelor în stare de ebrietate sau care nu au fost invitate să participe la întâlnire este interzis.

Capitolul 7.4 – Prezidiul

Art. 1.

Sesiunile plenare sunt conduse de un prezidiu compus din 3 membri: Preşedintele prezidiului, Vicepresedintele prezidiului şi Secretarul plenarei.

Art. 2.

Preşedintele prezidiului:

a) este propus de către CD şi aprobat de către Adunarea Generală;

b) poate fi orice membru CD, orice membru al organizaţiei cu drept de vot in AG (cu acceptul reprezentantului legal al Asociaţiei);

c) conduce şedinţa plenară şi se asigură de respectarea ordinii de zi.

Art. 3.

Vicepresedintele prezidiului:

a) este propus şi aprobat în aceleaşi condiţii ca preşedintele plenarei;

b) preia conducerea plenarei ori de câte ori este solicitat sau este nevoie (prin imposibilitatea preşedintelui plenarei de a continua);

c) se asigură de respectarea ordinii de zi şi de coordonarea echipei plenarei.

Art. 4.

Secretarul plenarei:

a) este propus şi aprobat în aceleaşi condiţii ca preşedintele si vicepresedintele prezidiului;

b) consemnează activitatea şi discuţiile din cadrul sesiunilor plenare într-un proces verbal și colaboreaza ulterior cu Secretarul General SMMR și reprezentantul legal al Asociației pentru legalizarea acestuia.

Art. 5.

Orice membru al prezidiului poate fi revocat din funcţie prin vot în cadrul sesiunilor plenare.

Capitolul 7.5 – Comisia de Control

Art. 1.

Comisia de Control este compusă din 3 participanţi ai Adunarii Generale, aleși din rândul membrilor activi.

Art. 2.

Comisia de Control are rolul de a superviza activităţile din timpul sesiunilor plenare şi a constata dacă acestea încalcă sau sunt conforme cu Statutul şi Regulamentul Asociaţiei.

Art. 3.

Comisia de Control verifică, împarte şi numără biletele de vot/voturile exprimate.

Art. 4.

În cazul constatării unor nereguli, şedinţa plenară poate fi suspendată pânâ la rezolvarea lor.

Art. 5.

Mandatul acestei comisii începe în momentul alegerii membrilor săi şi se termină odată cu ultima sesiune plenară din cadrul unei Adunări Generale.

Art. 6.

La finalul mandatului, Comisia de Control va întocmi un raport ce va fi prezentat Adunării Generale şi va fi anexat la procesul verbal al Adunării Generale.

Capitolul 7.6 – Echipa plenarei

Art. 1.

Echipa plenarei este alcătuită din 2 participanţi la Adunarea Generală din rândul membrilor activi.

Art. 2.

Echipa plenarei ajută la derularea în bune condiţii a sesiunilor plenare prin menţinerea unui grad civilizat de derulare a procedurilor.

Capitolul 7.7 – Ordinea de zi standardizată a sesiunilor plenare

1. Deschiderea şedinţei (prezidează Președintele SMMR)

2. Adoptarea ordinii de zi

3. Alegerea Prezidiului

4. Alegerea Comisiei de Control (prezidează Preşedintele Prezidiului)

5. Alegerea membrilor Echipei plenarei

6. Deschiderea oficială a Adunării Generale

7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale coordonatorilor de departamente

8. Prezentarea rapoartelor de activitate ale CD

9. Adoptarea rapoartelor de activitate

10. Prezentarea rapoartelor de activitate ale comisiei de cenzori

11. Prezentarea candidaturilor pentru funcţiile CD

12. Prezentarea candidaturilor pentru Comisia de Cenzori

13. Alegerea membrilor CD şi a membrilor Comisiei de Cenzori

15. Prezentarea modificărilor aduse la Statutul SMMR sau la Regulamentul SMMR

16. Adoptarea modificărilor la Statut sau Regulament

17. Diverse

18. Prezentarea raportului Comisiei de Control

19. Închiderea Adunării Generale SMMR

Capitolul 8– Votul în cadrul sesiunilor plenare

 Art. 1.

Deciziile în cadrul Adunării Generale se iau în sesiunile plenare.

Art. 2.

Fiecare medic rezident sau alumnus SMMR poate lua parte la aceste sesiuni, dar dreptul de vot este stabilit în condiţiile de mai sus.

Art. 3.

Deciziile ce nu modifică structura Asociaţiei se iau cu mai mult de jumatate din numărul de voturi exprimate în cadrul sesiunii plenare a Adunării Generale.

Art. 4.

Deciziile ce ţin de modificarea structurii SMMR (înfiinţarea/desfiinţarea de departamente sau poziţii în cadrul Asociatiei, acceptarea de membri, înființarea de filiale etc.) se vor lua cu o majoritate de 2/3 din numărul voturilor exprimate în cadrul sesiunii plenare a Adunării Generale.