ASOCIAŢIA SOCIETATEA MULTIDISCIPLINARĂ A MEDICILOR REZIDENȚI

STATUT

CAPITOLUL I – Denumirea, natura juridică, sediul, durata asociației

 

(1) Asociaţia SOCIETATEA MULTIDISCIPLINARĂ A MEDICILOR REZIDENȚI, numită în continuare Asociația este persoană juridică română de drept privat cu scop nepatrimonial, înființată conform Ordonanței Guvernului nr.26/2000 și își conduce activitatea în conformitate cu prezentul Statut, cu Actul Constitutiv al Asociației, precum și cu legislația în vigoare în România.

(2) Denumirea asociaţiei este SOCIETATEA MULTIDISCIPLINARĂ A MEDICILOR REZIDENȚI conform dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea denumirii nr.142660 emise de către Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare și Relații Publice la data de 17-02-2015.

(3) În toate actele, anunţurile publicitare, publicaţiile şi orice corespondenţă ce emană de la Asociaţie, denumirea acesteia va fi urmată de precizarea sediului.

 

În temeiul dreptului constituțional la asociere, următorii membrii fondatori consimt la constituirea Asociației:

 1. ARBUNE Anca-Adriana
 2. ARMEAN Sebastian-Mihai
 3. BONCI Eduard-Alexandru
 4. CĂRĂMIZARU Oana-Luiza
 5. GRĂDINARIU George
 6. IONESCU Marius-Tudor
 7. KLEIN Fabian Christoph
 8. MARIN Andrei
 9. MINOIU Aurelian-Costin
 10. MINOIU Elena
 11. MOISE Cristian
 12. OLTEANU Ionuț
 13. PREDESCU Mirona-Ofelia
 14. RENȚEA Irina
 15. ROZA Eugenia
 16. SIMIONIUC Anca
 17. TOADER Claudiu
 18. TOADER Cristina Elena
 19. TOADER Radu-Ionuţ
 20. TOFOLEAN Ioana-Teodora
 21. TOMA Elena-Adelina
 22. TOMA Cristian-Valentin
 23. VULTUR Horațiu-Florin

(1) Asociația își are sediul social în Mun. București, Sector 2.

(2) Acest sediu poate fi mutat în orice alt loc din România în baza hotărârii Adunării Generale.

(3) Asociația poate înființa filiale și sucursale sau poate deschide birouri în țară sau străinătate, cu acordul Adunarii Generale.

(4) Asociația se poate afilia la federații sau confederații din țară sau străinătate, cu acordul Adunarii Generale.

Asociația va funcționa pe termen nelimitat, dizolvarea și lichidarea făcându-se în condițiile legislației în vigoare și a prezentului Statut.

(1) Asociația se bazează pe principiile constituționale ale pluralismului și libertății de asociere.

(2) Asociația este o organizație democratică și independentă față de institutiile de invatamant superior medical din Romania, față de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației si Cercetarii Stiintifice, față de orice autorități publice locale sau centrale, partide politice, sindicate, organizații non-guvernamentale, fundații, culte religioase, instituții de învățământ, precum și față de orice alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat române sau străine, dar își rezervă dreptul de a întreține cu acestea relații de colaborare, precum și dreptul de a exprima punctele de vedere ale membrilor săi față de orice chestiune de interes public.

(1) Asociația are cont bancar, ștampilă și însemne proprii.

(2) Emblema Asociației va fi aprobată prin hotărâre a Adunării Generale.

 

CAPITOLUL II – Membrii Asociației

 

(1) Poate deveni membru al Asociației orice persoană cu studii superioare, finalizate sau în desfășurare în domeniul sanatate, specializarea medicina, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. nu a suferit condamnări penale definitive;
 2. nu a fost sancționat disciplinar de către instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate;
 3. nu este membru al altor organizații – persoane juridice de drept public sau privat – ale căror scopuri și activități vin în contradicție cu scopurile Asociației.

(2) Calitatea de membru al Asociației implică adeziunea deplină la Actul Constitutiv și Statutul Asociației.

(3) Toți membrii Asociației sunt egali în ceea ce privește drepturile și obligațiile lor față de Asociație, în baza termenilor definiți prin actualul Statut.

Asociația are în componența sa următoarele categorii de membri:

 1. membri afiliati;
 2. membri reprezentati;
 3. membri activi;
 4. membri de onoare.

(1) Membru afiliat poate fi orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. prezintă integritate profesională și o autentică reputație morală;
 2. este interesată de realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
 3. este în curs de finalizare a studiilor medicale din domeniul sanatate, specializarea medicina (student an terminal) sau a promovat examenul de licență al unei Facultăți de Medicină din România în ultimul an sau este medic specialist care și-a finalizat perioada de rezidențiat în urmă cu maxim un an.

(2) Dobândirea calității de membru afiliat se realizează la initiativa acestuia, ca urmare a  propunerii de catre un membru al Consiliului Director, prin validarea individuală de către Consiliul Director al Asociației.

(3) Membrul afiliat nu are obligația de a achita cotizația, acesta neavând dreptul de a alege sau de a fi ales în cadrul Asociației.

(1) Pentru dobândirea statutului de membru reprezentant al Asociației vor trebui îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

 1. solicitantul să fie medic rezident;
 2. cerere de membru reprezentant adresată Președintelui Asociației, care se va depune la Secretariatul Asociației, aprobarea de primire în Asociație fiind realizată în urma acordului Consiliului Director si, ulterior, va fi validata de catre Adunarea Generala;
 3. cererea va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul îndeplinește toate condițiile prevăzute la Art.7 alin. (1). În situația în care, ulterior primirii în Asociație, se va constata că datele din declarația pe proprie răspundere înregistrată la înscriere nu corespund realității în ceea ce privește aceste condiții, solicitantul va putea fi exclus din Asociație, la propunerea oricărui membru al Asociației, prin hotărâre a Adunării Generale;
 4. implicarea activă în majoritatea activităților desfășurate de Asociație.

(2) Membrii fondatori sunt membri reprezentanti în baza Statutului, până la finalul rezidențiatului, ulterior devenind membri de onoare, conform Art. 12 alin. (3).

(3) Toti membrii reprezentanti sunt membrii activi.

(4) Începând cu data înregistrării cererii de primire la Secretariatul Asociației și până la data aprobării cererii de către Adunarea Generală, persoanele care doresc să devină membrii ai Asociației pot lua parte la activitățile acesteia în calitate de observatori, fără a avea drept de vot sau dreptul de a lua decizii și fără a avea obligația de a achita cotizația.

(1) Pentru dobândirea statutului de membru activ al Asociației vor trebui îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

 1. solicitantul să fie medic rezident;
 2. cerere de aderare la Asociație adresată Președintelui Asociației, care se va depune la Secretariatul Asociației;
 3. cererea va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul îndeplinește toate condițiile prevăzute la Art.7 alin. (1). În situația în care, ulterior primirii în Asociație, se va constata că datele din declarația pe proprie răspundere înregistrată la înscriere nu corespund realității în ceea ce privește aceste condiții, solicitantul va putea fi exclus din Asociație, la propunerea oricărui membru al Asociației, prin hotărâre a Adunării Generale;
 4. implicarea activă în majoritatea activităților desfășurate de Asociație.

(2) Un membru activ poate deveni membru reprezentant prin depunerea unei cereri de membru reprezentant și îndeplinirea condițiilor menționate în Art. 10.

(1) Dobândirea statutului de membru de onoare al Asociației se poate obține după cum urmează: la propunerea Președintelui, Adunarea Generală poate acorda titlul de membru de onoare acelor persoane care au adus o contribuție importantă la dezvoltarea Asociației.

(2) Membrii de onoare sunt constituiți în Consiliul de Onoare.

(3) Membrii fondatori, la finalizarea perioadei de rezidențiat, devin membri de onoare prin Statut.

Toți membrii Asociației au următoarele drepturi:

 1. să aleagă și să fie aleși în foruri de conducere ale Asociației, în conformitate cu prevederile prezentului Statut, cu excepția membrilor afiliati și de onoare;
 2. să participe la manifestările organizate de Asociație, în condițiile stabilite de Consiliul Director;
 3. să propună măsuri de îmbunătățire a activităților și de realizare a obiectivelor Asociației;
 4. să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociației și să primească în același timp informațiile solicitate;
 5. să primească, pentru merite deosebite, diplome de onoare, bonificații sau alte recompense nepecuniare, la propunerea Președintelui și după aprobarea de către Consiliul Director; să participe la elaborarea și implementarea acțiunilor Asociației, conform statutului de membru al Asociației;
 6. să utilizeze baza materială și informațională a Asociației.

Toți membrii activi Asociației au următoarele obligații:

 1. să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;
 2. să platească cotizația anuală stabilită de Consiliul Director, conform Regulamentului;
 3. să acționeze pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor Asociației;
 4. să promoveze standardele, principiile și imaginea Asociației;
 5. să contribuie la realizarea acțiunilor propuse de Asociație;
 6. să respecte normele eticii și principiile deontologiei profesionale;
 7. să respecte standardele și recomandările Asociației;
 8. să nu desfășoare activități politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociație;
 9. să contribuie la formarea și dezvoltarea bazei de date și informații a Asociației;
 10. să acorde o atenție deosebită formării profesionale continue proprii;
 11. să participe, la solicitarea Consiliului Director, la ședințele organelor de conducere din care fac parte conform Regulamentului;
 12. să păstreze confidențialitatea informațiilor, în cazuri expres prevăzute de Consiliul Director.

Pierderea calității de membru, indiferent de categoria în care se încadrează, se realizează dacă este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:

 1. neplata cotizației. Pierderea calității se realizează prin hotărâre a Consiliului Director, conform Regulamentului;
 2. la cererea membrului. Pierderea calității de membru se realizează automat la momentul înregistrării cererii;
 3. prin săvârșirea de fapte care aduc atingere intereselor și prestigiului Asociației. Pierderea calității se realizează prin hotărârea Adunării Generale pe baza unor probe constatatoare;
 4. prin excluderea din Asociație de către Adunarea Generală, ca sancțiune pentru: încălcări grave și/sau repetate ale prevederilor Actului Constitutiv și/sau Statutului; acțiuni și/sau conduite repetate ce contravin scopurilor Asociației si incalcarea Regulamentului
 5. prin deces;
 6. în alte situații prevăzute de legea aplicabilă, Actul Constitutiv și Statut.

CAPITOLUL III – Scopul și obiectivele Asociației

Asociația își desfășoară activitatea în scopul promovarii si apararii drepturilor si intereselor profesionale, sociale si culturale ale membrilor sai, cu formarea unor profesioniști și lideri ai lumii medicale axați pe principii și valori precum: egalitate, respect, integritate, transparență, demnitate, sinceritate, meritocrație, profesionalism.

Asociația are următoarele obiective:

 1. să informeze medicii rezidenți asupra:
  • organizării și structurii academice a rezidențiatului în funcție de specialitate;
  • modalităților de obținere a competențelor, supraspecializărilor și burselor în vederea dezvoltării profesionale;
  • modalității de organizare și susținere a examenelor de specialitate;
  • altor probleme sau oportunități din perioada rezidențiatului.
 2. să faciliteze comunicarea dintre medicii rezidenți și instutiile de invatamant superior medical, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, precum și alte organisme și organizații de interes din domeniul medical, prin:
  • prezentarea problemelor apărute din partea medicilor rezidenți;
  • participarea la identificarea unor soluții pentru aceste probleme;
  • informarea medicilor rezidenți asupra deciziilor luate de către structurile menționate.
 3. sa asigure reprezentarea în cadrul instutiile de invatamant superior medical, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, precum și alte organisme și organizații de interes din domeniul medical;
 4. să încurajeze cercetarea științifică și pregătirea profesională, socială și culturală a membrilor săi;
 5. să faciliteze crearea și dezvoltarea legăturilor profesionale, sociale, culturale între membrii săi;
 6. să faciliteze comunicarea și colaborarea dintre studenții la medicină, medicii rezidenți și medicii specialiști;
 7. să promoveze și să apere drepturile omului;
 8. să încurajeze cercetarea științifică încă din perioada rezidențiatului.

Mijloacele de realizare a scopului și obiectivelor Asociației sunt:

 1. dezbaterea tuturor problemelor de interes pentru medicii rezidenți, exprimarea poziției membrilor Asociației și inițierea de acțiuni concrete în legătură cu toate problemele de interes pentru aceștia;
 2. reprezentarea membrilor Asociației în fața organelor de conducere și administrare ale institutiilor de invatamant superior medical, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, precum și alte organisme și organizații de interes din domeniul medical, alte organisme și organizații de interes din domeniul medical, precum și în fața oricăror persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, române sau străine, în vederea apărării drepturilor și intereselor membrilor Asociației;
 3. realizarea unor evaluări periodice cu privire la: condițiile de viață ale medicilor rezidenți;
 4. inițierea, sprijinirea și organizarea activităților științifice (cercuri științifice, sesiuni de comunicări științifice, cursuri, workshop-uri și training-uri, congrese medicale naționale și internaționale, etc.), informarea asupra programelor de doctorat și cercetare și facilitarea legăturii cu centrele de cercetare existente;
 5. desfășurarea de activități editoriale prin intermediul editării de cărți, reviste științifice, lucrări științifice, broșuri și alte materiale de popularizare, precum și desfășurarea oricăror altor acțiuni de informare și popularizare;
 6. acordarea de asistență în situația în care drepturile sau interesele unuia sau ale mai multor membri ai Asociației sunt încălcate sau amenințate;
 7. promovarea colaborării cu organizații și instituții din țară și din străinătate.

 

CAPITOLUL IV – Patrimoniul inițial al Asociației

Patrimoniul inițial al Asociației este format dintr-un activ în valoare de 1000 LEI, fiind depus integral de către membrii fondatori, în numerar, la data constituirii Asociației, în contul acesteia, deschis la o bancă din România.

  • Organele de conducere si administrare ale Asociației sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director
  • Organul de control al Asociatiei este Comisia de Cenzori.

 

CAPITOLUL V – Conducere, administrare și control

 

Secțiunea I – Adunarea Generală

(1) Organul suprem de conducere al Asociației este Adunarea Generală, formată, la înființare, din membrii fondatori.

(2) Din Adunarea Generală fac parte membrii activi, membrii fondatori, precum și persoanele care au deținut calitatea de Președinte al Consiliului Director.

(3) Fiecare membru al Adunării Generale are dreptul la un vot.

(4) Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociației.

(1) Adunarea Generală se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare.

(2) Adunarea Generală se întrunește în ședințe ordinare de două ori pe an, iar în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

(3) Perioada dintre două ședințe ordinare nu poate fi mai mare de 6 luni și mai mică de 5 luni.

(1) Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Consiliul Director printr-un convocator scris, ce va cuprinde data și locul desfășurării Adunării Generale, ordinea de zi, data afișării, si semnăturile majoritatii simple a membrilor Consiliului Director și ștampila Asociației.

(2) Convocatorul va fi expediat fiecărui membru al Asociației prin e-mail, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care dovedeşte faptul trimiterii, cu cel puțin 21 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare.

(1) În situații urgente și/sau excepționale (care vor fi calificate ca atare de către Adunarea Generală), Consiliul Director va putea convoca Adunarea Generală Extraordinară.

(2) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată și la cererea scrisă a cel puțin o treime din numărul membrilor activi.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi adresată Președintelui Asociației. Acesta o va aduce in termen de 7 zile la cunoștință Consiliului Director, care, după ce va verifica dacă cererea îndeplinește condițiile privind numărul semnatarilor specificate la alin. (2), va convoca Adunarea Generală Extraordinară.

(4) Convocatorul privind Adunarea Generală Extraordinară va fi expediat fiecărui membru al Asociației prin e-mail, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care dovedeşte faptul trimiterii, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare.

(1) Adunarea Generală este legal constituită prin prezență a jumătate plus unul din totalul membrilor reprezentanti (majoritate simplă) și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unul din membrii prezenți. În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de două săptămâni cu respectarea prevederilor prezentului Statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unul din totalul membrilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora.

(2) Hotărârile de modificare a Statutului se vor lua de către membrii activi în cadrul Adunărilor Generale.

(1) Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 1. aprobă strategia și obiectivele generale propuse de Consiliul Director;
 2. aprobă Regulamentul de funcționare al Asociației și orice alte acte interne de organizare;
 3. admite și revocă membrii activi ai Asociației;
 4. revocă membrii corespondenți ai Asociației;
 5. stabilește criteriile de aderare și excludere din Asociație;
 6. aprobă bugetul anual și execuția bugetară din anul anterior, pe baza fundamentării Consiliului Director și avizului Comisiei de Cenzori;
 7. stabilește cuantumul și periodicitatea plății cotizației și aprobă raportul de descărcare de gestiune pentru perioada analizată;
 8. aprobă modificarea organigramei Asociației;
 9. hotărăște înființarea de filiale sau sucursale, precum și afilierea la federații și confederații;
 10. hotărăște acordarea/retragerea de titlu de membru de onoare;
 11. îndeplinește, în vederea atingerii scopului Asociației, orice alte activități ce nu contravin prezentului Statut sau legilor în vigoare.
 12. Aproba asocierea cu alte asociații la federații române sau străine sunt hotărâte de Adunarea Generală.

(2) Adunarea Generală își poate delega o parte din atribuții către Consiliul Director.

(1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale, Consiliul Director, printr-o persoană desemnată, va întocmi un proces verbal cu privire la modul de desfășurare a ședinței, dezbaterile care au avut loc și hotărârile care s-au luat.

(2) Membrii care au absentat de la sedințele Adunării Generale se pot informa de hotararile luate in cadrul Adunarii Generale de pe site-ul Asociatiei.

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale dispozițiilor cuprinse în Statut sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

(1) Consiliul Director va putea elabora un regulament privind procedura de desfășurare a ședințelor Adunării Generale, precum și procedura de alegere a membrilor Consiliului Director și a cenzorului/ membrilor comisiei de cenzori, după caz.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi supus spre dezbatere și aprobare Adunării Generale.

 

Secțiunea II – Consiliul Director

 

(1) Consiliul Director este organul de conducere curentă al Asociației.

(2) Consiliul Director este alcătuit din 9 membri activi, dintre care:

 1. 1 Președinte;
 2. 8 membri.

(3) Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale.

(1) Mandatul membrilor Consiliului Director este de doi ani, cu posibilitatea deținerii funcției pentru cel mult două mandate.

(2) Calitatea de membru al Consiliul Director se exercită personal, nefiind admisă împuternicirea altor persoane pentru exercitarea drepturilor sau pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente acestei calități.

(3) Pierderea calității de membru al Consiliului Director se face prin:

 1. pierderea calității de membru (conform Art. 15 din Statut);
 2. încheierea perioadei de rezidențiat;
 3. demisia din Consiliul Director;
 4. demiterea prin vot în cadrul Adunării Generale, cu minimum două treimi din voturi.

(1) Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună, ședințele extraordinare convocându-se de fiecare dată când este necesar.

(2) Modul de convocare și procedurile se vor detalia în Regulamentul de funcționare al Asociației.

Ședințele Consiliului Director se consideră legal constituite dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unul dintre membrii acestuia.

(1) Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. urmărește îndeplinirea scopului Asociației, conform Statutului actual și dezvoltă strategia și politicile Asociației;
 2. întocmește și revizuiește Regulamentul de funcționare al Asociației, care este ulterior supus dezbaterii și aprobat de  Adunarea Generală;
 3. convoacă Adunarea Generală și concepe agenda acesteia;
 4. supune aprobării Adunării Generale rapoartele de activitate, proiectul de buget și execuția bugetară;
 5. hotărăște angajarea patrimoniului Asociației și dă socoteală de actele sale în fața Adunării Generale;
 6. acceptă donații în numele Asociației;
 7. admite și revocă membrii afiliati ai Asociației;
 8. poate realiza contracte de voluntariat;
 9. stabilește grila de salarizare a personalului încadrat cu contract de muncă și cuantumul remunerațiilor colaboratorilor;
 10. îndeplinește atribuțiile stabilite de către Adunarea Generală.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul Director va putea folosi și personal remunerat, în condițiile stabilite de Adunarea Generală.

Președintele Asociației este ales pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea realegerii pentru maxim încă un mandat. Mandatele pot fi consecutive.

Președintele isi poate delega propriile atribuții unui membru al Consiliului Director, pentru anumite perioade de timp, precizând în scris natura, durata și limitele competențelor, răspunzând solidar de actele și faptele mandatarului său.

Secțiunea III – Cenzorul/Comisia de Cenzori

Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociației fiind ales în funcție de către Adunarea Generală pentru o perioadă de doi ani. După numire, Cenzorul se bucură de independență în exercitarea atribuțiilor ce ii revin.

Pentru activitatea depusă, Cenzorul poate primi o indemnizație, stabilită prin Regulament. Cenzorul poate renunța la funcția sa cu un preaviz de 30 de zile, el fiind răspunzător pentru retragerea sa intempestivă și pentru eventualele neglijențe în îndeplinirea atribuțiilor. În caz de indisponibilitate, atribuțiile acestuia vor fi exercitate temporar de împuternicitul Consiliului Director, până la alegerea unui nou cenzor de către Adunarea Generală.

(1) În situația în care Asociația va avea mai mult de 100 membri înscriși până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de Cenzori.

(2) În realizarea competenței sale Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori, are următoarele atribuții:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 2. întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
 3. poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 4. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din membrii Asociației. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

(4) Regulile generale de organizare și functionare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de către Adunarea Generală. Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 

CAPITOLUL VI – Dizolvarea și lichidarea Asociaţiei

Asociația se dizolvă de drept, prin hotărâre judecătorească și prin hotărâre a Adunării Generale sau a majoritatii simple a membrilor fondatori.

 

(1) Asociația se dizolvă de drept în următoarele situații:

 1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se reiau activitățile specifice necesare îndeplinirii scopului;
 2. reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege (3 membri), dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;
 3. în orice alte situații prevăzute de legea aplicabilă.

(2) Constatarea dizolvării se realizează la cererea oricărei persoane interesate, prin hotărâre judecătorească.

Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, pronunțată de instanța competentă, în următoarele situații:

 1. dacă scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
 2. dacă realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. dacă Asociația urmărește alte scopuri decât cel pentru care s-a constituit;
 4. dacă a devenit insolvabilă;
 5. în orice altă situație prevăzută de legea aplicabilă.

(1) Deciziile de dizolvare și lichidare se vor lua de către membrii fondatori ai Asociației, precum si de catre Adunarea Generala.

(2) În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la instanța competentă, pentru a fi înscrisă în Registrul special al Instanței.

Dizolvarea și lichidarea Asociației și transferul patrimoniului acesteia vor fi efectuate în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de O.G. nr. 26/2000, modificată și completată, precum și cu respectarea oricăror altor dispoziții legale aplicabile.

În cazul dizolvării, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor intra în patrimoniul Colegiului Medicilor din România, putând să fie utilizate de acesta numai pentru activități efectuate în beneficiul medicilor rezidenți.

CAPITOLUL VII – Prevederi finale

  • Prevederile prezentului Statut se completează cu Actul Constitutiv al Asociației, cu O.G. nr. 26/2000, modificată și completată, precum și cu orice alte dispoziții legale în vigoare, precum si cu regulamentul

(2) Modificarea sau completarea prezentului Statut se vor face în forma scrisă, prin hotărâre a Adunării Generale, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de fond și de formă impuse de Actul Constitutiv, Statut și de legislația aplicabilă.