Asociația Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți

Statut

s

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1

Asociaţia SOCIETATEA MULTIDISCIPLINARĂ A MEDICILOR REZIDENȚI, numită în continuare “Asociația” este persoană juridică română de drept privat cu scop nepatrimonial, înființată conform Ordonanței Guvernului nr.26/2000 și își conduce activitatea în conformitate cu prezentul Statut, cu Regulamentul de Ordine Interioară, cu Actul Constitutiv al Asociației, precum și cu legislația în vigoare în România.

Art. 2

Denumirea asociaţiei este SOCIETATEA MULTIDISCIPLINARĂ A MEDICILOR REZIDENȚI conform dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea denumirii nr.142660 emise de către Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare și Relații Publice la data de 17-02-2015.

 

Art. 3

(1) Sediul social al asociației este situat ȋn Municipiul Bucuresti, Sector 2.

(2) Acest sediu poate fi mutat ȋn orice alt loc din România ȋn baza hotărârii Consiliului Director.

(3) Asociația poate deschide filiale sau birouri in Romania, pe baza hotărârii Adunării Generale, cu respectarea legislației ȋn vigoare ȋn România.

Art. 4

(1) Asociația se constituie pe perioadă nelimitată și își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

(2) Dizolvarea și lichidare Asociației se fac în condițiile legislației în vigoare și a prezentului Statut.

Art. 5

(1) Asociația se bazează pe principiile constituționale ale pluralismului și libertății de asociere.

(2) Asociația este o organizație democratică și independentă față de instituțiile de învățământ superior medical din România, față de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, față de orice autorități publice locale sau centrale, partide politice, sindicate, organizații non-guvernamentale, fundații, culte religioase, instituții de învățământ, precum și față de orice alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat române sau straine, dar își rezervă dreptul de a întreține cu acestea relații de colaborare, precum și dreptul de a exprima punctele de vedere ale membrilor săi față de orice chestiune de interes public.

(3) Asociația se poate afilia la federații sau confederații din țară sau străinatate, prin decizia Consiliului Director.

Art. 6

(1) Asociația are cont bancar, ștampilă și însemne proprii.

(2) Emblema asociației va fi aprobată prin hotărâre a Adunării Generale.

Capitolul 2 – Membrii asociației

Art. 7

(1) Poate deveni membru al asociației orice persoană indiferent de sex, naționalitate, rasă, etnie, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen, apartenență politică sau credință religioasă, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nu a suferit condamnări penale definitive;

b) nu este membru al altor organizații – persoane juridice de drept public sau privat – ale căror scopuri și activități vin în contradicție cu scopurile Asociației.

(2) Calitatea de membru al Asociației implică adeziunea completă la Actul Constitutiv, Statutului și Regulamentul de Ordine Interioară al Asociației.

(3) Toți membrii Asociației sunt egali în ceea ce privește drepturile și obligațiile lor față de Asociație, cu excepția membrilor afiliați, al căror statut este definit la Art. 11.

 

Art. 8

Conform Statutului și Regulamentului de Ordine Interioară, membrii asociației pot aparține doar uneia dintre categoriile de mai jos:

a) membri activi în conformitate cu Art. 10;

b) membri afiliați în conformitate cu Art. 11;

c) membri de onoare: Persoane care au adus servicii deosebite Asociației și primesc această distincție din partea Adunării Generale;

d) membri fondatori.

Art. 9

Calitatea de membru al Asociației implică respectarea Actului Constitutiv, Statutului și Regulamentul de Ordine Interioară al Asociației.

Art. 10

(1) Sunt membri activi ai Asociației persoanele care îndeplinesc prevederile prezentului Statut, ale căror formulare de adeziune specifice categoriei de membru, semnate individual, au fost aprobate de Consiliul Director sau Adunarea Generală și care îndeplinesc cumulativ următoarele:

a) să fie persoane cu studii superioare finalizate în domeniul sănătății, specializarea Medicină cu diplomă de licență recunoscută pe teritoriul României;

b) la momentul adeziunii este înscris într-un program de rezidențiat din România.

(2) Odată cu obținerea titlului de Medic Specialist, cu excepția celor care se află într-un al doilea program de rezidențiat, se va pierde statutul de membru activ, cu opțiunea de a activa în continuare ca membru afiliat, conform Art. 11. (1) b.

(3) Formularul de adeziune este valabil din momentul semnării și aprobării sale de către Consiliul Director sau Adunarea Generală până în momentul finalizării programului de rezidențiat, cu excepția situațiilor prevăzute în Art. 13.

 

Art. 11

(1) Sunt membri afiliați persoanele care îndeplinesc prevederile prezentului Statut, ale căror formulare de adeziune specifice categoriei de membru, semnate individual, au fost aprobate de Consiliul Director sau Adunarea Generală și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

a) să fie persoane cu studii superioare în desfășurare, în ani clinici (4, 5, 6), în domeniul sănătății, specializarea Medicină;

b) să fie persoane ce au obținut titlul de Medic Specialist cu maximum 5 ani în urmă.

c) să fie persoane cu studii superioare finalizate în domeniul sănătății în ultimii doi ani, specializarea Medicină cu diplomă de licență recunoscută pe teritoriul României, dar care nu sunt înscriși într-un program de rezidențiat;

(2) Membrul afiliat are responsabilități limitate și nu are dreptul de a alege sau de a fi ales în cadrul Asociației.

Art. 12

La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală, în prezența majorității membrilor săi, poate decide, cu majoritate de voturi, acordarea calității de membru onorific persoanelor care au adus servicii deosebite Asociației și/sau au sprijinit-o substanțial din punct de vedere material.

Art. 13

Calitatea de membru se pierde în următoarele situații:

a) prin renunțarea scrisă la calitatea de membru, rezilierea sau încetarea în orice alt mod a statutului de membru;

b) prin excluderea din asociație de către Adunarea Generală, ca sancțiune pentru:

– încălcări grave și/sau repetate ale prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară, Actului Constitutiv și/sau Statutului

– acțiuni și/sau conduite repetate ce contravin scopurilor Asociației

– alte fapte grave aflate în contradicție cu activitatea Asociației și care vor fi calificate ca atare de către Adunarea Generală;

c) de drept, conform Art. 10 (2);

d) prin deces.

Art. 14

(1) Membrii de onoare pot participa la sedințele Adunării Generale fără a avea dreptul de a alege sau de a fi aleși în cadrul Asociației.

(2) Membrii fondatori, precum și membrii care au deținut calitatea de Președinte al Asociației, sunt membri ai Adunării Generale, având dreptul de a participa, cu drept de vot deliberativ, la orice ședință a acesteia, chiar și după expirarea perioadei prevăzute la Art. 13 punctul c).

Art. 15

Membrii Asociației au următoarele drepturi:

a) Să ia parte la Adunarea Generală;

b) Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare și control ale Asociației;

c) Să participe la toate formele de activitate ale Asociației;

d) Să prezinte oricărui organ de conducere, administrare și control al Asociației, propuneri, sugestii și sesizări în legătură cu orice problemă care interesează activitatea Asociației și să primească răspunsuri de la acestea într-un termen rezonabil;

e) Să se adreseze nemijlocit oricărui organ de conducere, administrare și control al Asociației și să primească la cerere informații despre activitatea Asociației;

f) Să li se faciliteze participarea la activitățile Asociației și să primească sprijinul acesteia în vederea protejării drepturilor și intereselor lor materiale sau morale;

g) Să aibă acces la baza materială și la alte disponibilități ale Asociației, cu aprobarea Consiliului Director.

Art. 16

Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:

a) să respecte Actul Constitutiv, Regulamentul de Ordine Interioară și Statutul Asociației, precum și hotărârile legale și statutare ale Consiliului Director și ale Adunării Generale;

b) să achite contribuțiile bănești (taxe de înscriere, cotizații), în situația în care, prin hotărârea Adunării Generale, se stabilește obligativitatea achitării unor astfel de contribuții;

c) să acționeze pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor Asociației;

d) să promoveze standardele, principiile și imaginea Asociației;

e) să contribuie la realizarea acțiunilor propuse de Asociație;

f) să respecte normele eticii și principiile deontologiei profesionale;

g) să respecte standardele și recomandările Asociației;

h) să nu desfășoare activități politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociație;

i) să păstreze confidențialitatea informațiilor, la solicitarea Consiliului Director.

CAPITOLUL 3 – Scopul și obiectivele Asociației

Art. 17

Asociația își desfășoară activitatea în scopul promovării și apărării drepturilor și intereselor profesionale, sociale și culturale ale membrilor săi, cu formarea unor profesioniști și lideri ai lumii medicale axați pe principii și valori precum: egalitate, respect, integritate, transparență, demnitate, sinceritate, meritocrație, profesionalism.

Art. 18

Asociația are următoarele obiective:

(1) De informare a membrilor săi asupra:

a) organizării și structurii academice a rezidențiatului în funcție de specialitate;

b) modalităților de obținere a competențelor, supraspecializărilor și burselor în vederea dezvoltării profesionale;

c) modalitățile de organizare și susținere a examenelor de specialitate;

d) legislației ce privește programul de rezidențiat;

e) altor probleme sau oportunități din perioada rezidențiatului.

(2) Să faciliteze comunicarea dintre medicii rezidenți și instituțiile de învățământ superior medical, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, precum și alte organisme și organizații de interes din domeniul medical, prin:

a) prezentarea problemelor apărute din partea medicilor rezidenți;

b) participarea la identificarea unor soluții pentru aceste probleme;

c) informarea medicilor rezidenți asupra deciziilor luate de către structurile menționate.

(3) Să asigure reprezentarea în cadrul instituțiilor de învățământ superior medical, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, precum și alte organisme și organizații de interes din domeniul medical;

(4) Să încurajeze și să sprijine cercetarea științifică și pregătirea profesională, socială și culturală a membrilor săi;

(5) Să faciliteze crearea și dezvoltarea legăturilor profesionale, sociale, culturale între membrii săi;

(7) Să faciliteze comunicarea și colaborarea dintre studenții la medicină, medicii rezidenți, medicii specialiști și societatea civilă;

(8) Să promoveze și să apere drepturile omului;

(9) Să încurajeze și să desfășoare acțiuni de promovare sanitară, culturală și civică în rândul populației.

Art. 19

Mijloacele de realizare a scopului și obiectivelor Asociației sunt:

(1) Dezbaterea tuturor problemelor de interes pentru medicii rezidenți, exprimarea poziției membrilor Asociației și inițierea de acțiuni concrete în legătură cu toate problemele de interes pentru aceștia;

(2) Reprezentarea membrilor Asociației în fața organelor de conducere și administrare ale instituțiilor de învățământ superior medical, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, precum și alte organisme și organizații de interes din domeniul medical și în fața oricăror persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, române sau străine, în vederea apărării drepturilor și intereselor membrilor Asociației;

(3) Realizarea unor evaluări periodice și statistici cu privire la: condițiile de viață și de muncă ale medicilor rezidenți;

(4) Inițierea, sprijinirea și organizarea activităților științifice (cercuri științifice, sesiuni de comunicări științifice, cursuri, workshop-uri și training-uri, congrese medicale naționale și internaționale, etc.), informarea asupra programelor de doctorat și cercetare și facilitarea legăturii cu centrele de cercetare existente;

(5) Desfășurarea de activități editoriale prin intermediul editării de cărți, reviste științifice, lucrări științifice, broșuri și alte materiale de popularizare, precum și desfășurarea oricăror altor acțiuni de informare și popularizare;

(6) Acordarea de asistență în situația în care drepturile sau interesele unuia sau ale mai multor membri ai Asociației sunt încălcate sau amenințate;

(7) Promovarea colaborării cu organizații și instituții din țară și din străinătate.

(8) Organizarea oricăror acțiuni de protest (petiții, demonstrații, marșuri de protest, etc.) în cazul în care drepturile sau interesele membrilor Asociației sunt încălcate sau amenințate.

Capitolul 4 – Patrimoniul inițial al Asociației

Art. 20

Patrimoniul inițial al Asociației este format dintr-un activ în valoare de 1000 LEI, fiind depus integral de către membrii fondatori, în numerar, la data constituirii Asociației, în contul acesteia, deschis la o bancă din România.

Capitolul 5 – Veniturile și cheltuielile Asociației

Art. 21

(1) Patrimoniul inițial al Asociației se completează cu venituri provenite din: contribuțiile membrilor, cotizațiile și taxele de înscriere, sponsorizări, donații, legate și alte acte cu titlu gratuit, dividende, prestarea de servicii cu plată, subvenții, precum și alte contribuții în bani și/sau în natură, de la persoane fizice și/sau juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Asociația poate desfășura activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și au legătură strânsă cu scopul ei principal.

(3) Asociația poate înființa societăți comerciale, ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în alte societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociației.

Art. 22

Resursele financiare ale Asociației vor fi utilizate pentru:

a) Ajutorarea membrilor Asociației confruntați cu dificultăți materiale, prin decizia Adunării Generale;

b) Organizarea și finanțarea de acțiuni științifice, culturale, recreaționale, etc., care au legătură cu scopurile Asociației;

c) Donații;

d) Finanțarea activităților editoriale și de promovare ce au legătură cu scopurile Asociației;

e) Cumpărarea și întreținerea mobilierului, a consumabilelor, imprimantelor, computerelor, telefoanelor precum și a oricăror altor echipamente aflate în proprietatea sau folosința Asociației;

f) Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare, cheltuieli de protocol, etc.;

g) Acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea sediului Asociației (energie electrică, termică, gaze naturale, apă, salubritate, etc.);

h) Acoperirea oricăror altor cheltuieli legate de funcționarea Asociației și care au legătură cu scopul și obiectivele Asociației;

Art. 23

Cheltuielile se efectuează potrivit bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de Consiliul Director sau, după caz, de Adunarea Generală.

Art. 24

(1) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, pe numele Asociației, și va fi folosit pentru realizarea scopurilor acesteia.

(2) Bunurile mobile și imobile aparținând Asociației pot fi folosite numai pentru realizarea scopurilor Asociației și nu pot fi împărțite între asociați.

(3) Exercițiul economico-financiar începe de la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

CAPITOLUL 6 – Organizarea și funcționarea Asociației

Secțiunea 1. Adunarea Generală

Art. 25

(1) Organul de conducere al Asociației este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor statuați în Capitolul 2.

(2) Toți membrii activi ai Asociației, membrii fondatori, precum și membrii care au deținut calitatea de Președinte al Asociației au drept de vot în cadrul Adunării Generale. La Adunarea Generală pot participa ca observatori membrii de onoare și membrii afiliați.

(3) Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul/soția său/sa, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociației.

Art. 26

Adunarea Generală are următoarele atribuții:

a) stabilește strategia, Regulamentul de Ordine Interioară și obiectivele generale ale Asociației;

b) dezbate și aprobă bugetul de venituri și bilanțul contabil;

c) alege și revocă membri ai Consiliului Director;

d) alege și revocă cenzorul/ membrii comisiei de cenzori, după caz, și le stabilește atribuțiile;

e) aprobă modificarea organigramei Asociației;

f) hotărăște cu privire la înființarea de filiale, precum și afilierea la federații, confederații sau la alte asociații române sau străine;

g) la propunerea Consiliului Director sau la propunerea majorității simple (jumătate plus unu) dintre membrii Adunării Generale, hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv și a statutului;

h) hotărăște cu privire la dizolvarea și lichidarea Asociației;

i) dezbate și aprobă raportul de activitate întocmit de Consiliul Director și prezentat de Președintele Consiliului Director;

j) dezbate și aprobă rapoartele întocmite de cenzor/comisia de cenzori;

k) exercită orice alte competențe prevăzute de legislația aplicabilă, Actul Constitutiv sau Statut și Regulament de Ordine Interioară.

Art. 27

(1) Adunarea Generală se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare;

(2) De regulă, Adunarea Generală se întrunește în ședințe ordinare de două ori în decursul unui an calendaristic, prin hotărârea Consiliului Director.

(3) Adunarea Generală poate decide ca, în anumite situații, să aibă loc o singură ședință ordinară în decursul unui an calendaristic. În toate cazurile, este obligatorie desfășurarea a cel puțin unei ședințe ordinare în decursul unui an calendaristic.

(4) Ședințele extraordinare ale Adunării Generale vor avea loc ori de câte ori este necesar.

Art. 28

(1) Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director printr-un convocator scris, ce va cuprinde data și locul desfășurării Adunării Generale, ordinea de zi, data afișării.

(2) Convocatorul va fi expediat fiecărui membru al Asociației prin email, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care dovedește faptul trimiterii, cu cel puțin 21 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale ordinare.

Art. 29

(1) În situații urgente și/sau excepționale (care vor fi calificate ca atare de către Consiliul Director), Consiliul Director va putea convoca ședința Adunării Generale Extraordinare.

(2) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată și la cererea scrisă a cel puțin o treime din numărul membrilor Adunării Generale.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi adresată Președintelui Asociației. Acesta o va aduce de îndată la cunoștință Consiliului Director, care, după ce va verfica dacă cererea îndeplinește condițiile privind numărul semnatarilor specificați la alin.(2), va convoca ședința Adunării Generale Extraordinare.

(4) Convocatorul privind ședința Adunării Generale Extraordinare, care va conține și referiri cu privire la situația de fapt care a determinat convocarea, va fi expediat fiecărui membru al Asociației prin e-mail, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care dovedeşte faptul trimiterii, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare.

Art. 30

(1) Materialele care urmează a fi supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale vor fi puse la dispoziția membrilor Asociației în termen de maximum de 48 de ore de la data înregistrării cererii la Secretariatul Asociației.

(2) Fiecare participant la Adunarea Generală poate cere completarea ordinii de zi, chiar în ziua desfășurării ședinței Adunării Generale, dar înainte de începerea dezbaterilor. Cererea va fi supusă votului Adunării Generale.

Art. 31

(1) Adunarea Generală adoptă hotărâri valabile în prezența a jumătate plus unu dintre membrii cu drept de vot prezenți în ședința Adunării Generale.

Art. 32

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, dacă Actul Constitutiv, Statutul sau legea nu prevăd altfel.

(2) Hotărârile privind persoanele se iau întodeauna prin vot secret.

(3) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți, dacă Actul Constitutiv, Statutul, Regulamentul de Ordine Interioară sau legea nu prevăd o altă majoritate.

Art. 33

Hotărârea de dizolvare a Asociației, precum și hotărârile privind scopurile Asociației se iau în prezența a două treimi din numărul membrilor Adunării Generale, cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor celor prezenți.

Art. 34

(1) Ședințele Adunării Generale sunt conduse de un Prezidiu compus din trei membri: președintele prezidiului, vicepreședintele prezidiului și secretarul.

(2) Membrii Prezidiului sunt propuși de către Consiliul Director și sunt votați de către Adunarea Generală, cu jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot prezente în ședința Adunării Generale.

(3) Membrii Prezidiului au următoarele atribuții:

a) Președintele Prezidiului deschide, închide, suspendă și conduce ședința, se asigură de respectarea ordinii de zi și numește membrii echipei plenare;

b) Vicepreședintele Prezidiului preia conducerea Plenarei ori de câte ori Președintele Prezidiului se află în imposiblitate de a o conduce, se asigură de respectarea ordinii de zi și de coordonarea echipei plenarei;

c) Secretarul Prezidiului întocmește procesul-verbal cu privire la modul de desfășurare a ședinței, dezbaterile care au avut loc și hotărârile care s-au luat.

(4) La propunerea oricărui participant la ședința Adunării Generale, orice membru al Prezidiului poate fi revocat din funcție prin votul Adunării Generale, dacă aceasta va considera propunerea întemeiată.

Art. 35

(1) În cadrul ședințelor Adunării Generale se vor desemna, de asemenea, o Comisie de Control și o Echipă a Plenarei.

(2) Comisia de Control este compusă din trei membri activi, participanți la Adunarea Generală, propuși de Consiliul Director, și aleși cu jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot prezente. Mandatul acestei comisii începe în momentul alegerii membrilor săi și se termină în momentul în care ședința Adunării Generale este declarată închisă.

(3) Comisia de Control supervizează activitățile și procedurile din timpul ședinței și verifică dacă acestea sunt conforme cu Statutul și Actul Constitutiv al Asociației. Totodată, Comisia de Control verifică, împarte și numără biletele de vot și numără voturile exprimate.

(4) În cazul constatării unor nereguli, Comisia de Control va solicita Președintelui Prezidiului suspendarea ședinței până la rezolvarea acestora.

(5) La sfârșitul ședinței, Comisia de Control va întocmi un raport ce va fi prezentat Adunării Generale și va fi anexat la procesul verbal al Adunării Generale.

(6) Echipa Plenarei este alcătuită din doi membri activi participanți la Adunarea Generală, desemnați de Președintele Prezidiului și are rolul de a ajuta la derularea în bune condiții a sesiunilor plenare prin menținerea unui grad civilizat de derulare a procedurilor.

Art. 36

(1) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale dispozițiilor cuprinse în Statut sau Regulamentul de Ordine Interioară sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

(2) Membrii care au absentat de la ședințele Adunării Generale iau cunoștință de dezbateri la cerere din procesul verbal aflat la Secretariatul Asociației.

Art. 37

(1) Consiliul Director va putea elabora un Regulament de Ordine Interioară privind procedura de desfășurare a ședințelor Adunării Generale, precum și procedura de alegere a membrilor Consiliului Director și a Cenzorului/membrilor comisiei de cenzori, după caz.

(2) Regulamentul de Ordine Interioară prevăzut la alin. (1) va fi supus spre dezbatere și aprobare Adunării Generale.

Secțiunea 2 – Consiliul Director

Art. 38

(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Membrii Consiliului Director se aleg conform Statutului și Regulamentului de Ordine Interioară.

(3) Consiliul Director va avea un număr impar de membri.

Art. 39

(1) Consiliul Director are în mod obligatoriu un Președinte, un Vicepreședinte și un Secretar General. În afara acestor persoane, Adunarea Generală va putea alege și alți membri ai Consiliului Director în funcție de necesitățile Asociației.

(2) Președintele Consiliului Director este și Președintele Asociației. El conduce Asociația, o reprezintă în raporturile cu terții și încheie acte juridice în numele și pe seama acesteia, în limitele conferite de lege, Actul Constitutiv, Statut și Regulamentul de Ordine Interioară.

Art. 40

(1) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 1 an.

(2) Persoanele care au deținut funcția de membru al Consiliului Director pe durata unui mandat pot fi realese în aceeași funcție sau în altă funcție în cadrul Consiliului Director. O persoană poate ocupa aceeași funcție în cadrul Consiliului Director pentru maximum 2 mandate consecutive sau cumulate.

Art. 41

Consiliul Director are următoarele atribuții:

a) Supune anual dezbaterili și aprobării Adunării Generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;

b) Supune dezbaterii și aprobării Adunării Generale propunerile de modificare a Regulamentului de Ordine Interioară și Statutului Asociației, precum și orice alte propuneri și măsuri ce trebuie ratificate de aceasta;

c) Aprobă efectuarea de cheltuieli pe seama Asociației și prezintă raportul acestora în fața Adunării Generale;

d) Decide cu privire la utilizarea dividendelor obținute din participările Asociației la societăți comerciale române sau străine, acceptă donații, legate și alte acte juridice cu titlu gratuit și aprobă încheierea de acte juridice în numele și pe seama Asociației;

e) Administrează bunurile și veniturile Asociației și ia toate măsurile pe care le socotește utile intereselor acesteia;

f) Veghează la stricta aplicare și respectare a Regulamentului de Ordine Interioară, Actului Constitutiv și Statutului;

g) Desfășoară orice activități necesare pentru buna funcționare a Asociației și pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor acesteia;

h) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de Actul Constitutiv, de Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 42

(1) Consiliul Director se întrunește cel puțin odata pe lună sau ori de cate ori nevoile Asociației o impun.

(2) Dacă legea, Actul Constitutiv sau Statutul nu prevăd altfel Consiliul Director lucrează în mod valabil în prezența a cel puțin 3 membri din totalul său și adoptă hotărâri valabile cu majoritatea voturilor celor prezenți.

(3) Ședințele Consiliului Director sunt conduse de Președinte, iar în lipsa acestuia de Vicepreședinte, sau de o altă persoană desemnată în scris de Președinte.

(4) Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.

Art. 43

(1) Membrii Consiliului Director pot fi revocați din funcție de către Adunarea Generală, în următoarele situații:

a) dacă absentează nemotivat la mai mult de 5 ședințe ale Consiliului Director în timpul unui mandat;

b) dacă activitatea lor este necorespunzătoare sau contrară scopurilor Asociației;

c) dacă se fac vinovați de încălcarea gravă a legii, Regulamentului de Ordine Interioară, Actului Constitutiv sau a Statutului Asociației;

d) în orice altă situație în care conduita lor este contrară scopurilor și intereselor Asociației.

(2) Postul rămas vacant se va ocupa de îndată, după ce va avea loc prima ședință a Adunării Generale, prin alegerea altui membru.

Art. 44

Pierderea calității de membru al Consiliului Director se face prin:

a) pierderea calității de membru activ, conform Art. 13;

b) încheierea perioadei de rezidențiat cu exceptia Art. 10 (2), cu păstrarea funcției până la următoarea ședință a Adunării Generale;

c) demisia din Consiliul Director;

d) demiterea prin vot în cadrul Adunării Generale, cu minimum două treimi din voturi, în condițiile prevăzute la Art. 43.

Secțiunea 3 – Cenzorul/Comisia de cenzori

Art. 45

Adunarea Generală poate alege un cenzor sau o comisie de cenzori.

Art. 46

Dacă numărul membrilor Asociației este mai mare de 15, desemnarea unui cenzor este obligatorie. În situația în care Asociația va avea mai mult de 100 de membri, Adunarea Generală este obligată să aleagă o comisie de cenzori, alcătuită dintr-un număr impar de membri.

Art. 47

(1) În realizarea competenței sale, cenzorul/comisia de cenzori are următoarele atribuții:

a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

b) Întocmește rapoarte și le prezintă anual, spre aprobare, Adunării Generale;

c) Poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) Participă la ședințele Adunării Generale;

e) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală, Regulamentul de Ordine Interioară, Actul Constitutiv sau Statut.

(2) În situația în care controlul financiar se exercită de o comisie de cenzori, regulile generale de organizare și funcționare ale acesteia se vor stabili de Adunarea Generală și se vor consemna în Regulamentul de Ordine Interioară.

 

Capitolul 7 – Dizolvarea și lichidarea Asociației

Art. 48

Asociația se dizolvă: de drept, prin hotărâre judecătorească și prin hotărâre a Adunării Generală.

Art. 49

(1) Asociația se dizolvă de drept în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă, în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop;

b) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege (3 membri), dacă acesta nu a fost împlinit timp de 3 luni;

c) în orice alte situații prevăzute de legea aplicabilă.

(2) Constatarea dizolvării se realizează la cererea oricărei personae interesate, prin hotărâre judecătorească.

Art. 50

Asociațiia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, pronunțată de instanța competentă, la cererea oricărei persoane interesate, în următoarele situații:

a) dacă scopurile sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

b) când realizarea scopurilor este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când Asociația urmărește alte scopuri decât cele pentru care s-a constituit;

d) dacă a devenit insolvabilă;

e) în orice altă situație prevazută de legea aplicabilă.

Art. 51

(1) Asociația se poate dizolva și prin hotărâre a Adunării Generale, cu respecctarea prevederilor Art. 33 din Statut.

(2) În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la instanța competentă pentru a fi înscrisă în Registrul special al instanței.

(3) Dizolvarea și lichidarea Asociației și transferul ptrimoniului acesteia vor fi efectuate în condițiile și potrivit proceduii prevăzute de O.G. 26/2000, modificată și completată, precum și cu respectarea oricăror altor dispoziții legale aplicabile.

Art. 52

În cazul dizolvării, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor intra în patrimoniul Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România.

Capitolul 8 – Prevederi finale

Art. 53

Asocierea cu alte asociații sau afiliere la federații române sau străine sunt hotărâte de Adunarea Generală sau de Consiliul Director.

Art. 54

Litigiile apărute între Asociație și membrii săi sau între Asociație și alte persoane fizice sau juridice vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente potrivit legislației în vigoare.

Art. 55

(1) Consiliul Director va putea elabora un Regulament de Ordine Interioară în care să detalieze atribuțiile, organizarea, funcționarea și procedura de alegere a organelor de conducere, administrare și control ale Asociației, ale diviziilor/departamentelor ce urmează a fi create. De asemenea, Regulamentul de Ordine Interioară va putea conține prevederi privind proiectele Asociației și coordonatorii acestor proiecte.

(2) Regulamentul de Ordine Interioară va fi supus spre aprobare a Adunării Generale.

(3) Regulamentul de Ordine Interioară nu poate modifica Actul Constitutiv și Statutul Asociației. În cazul în care Regulamentul de Ordine Interioară conține dizpoziții contrare Statutului și Actului Constitutiv, aceste dispoziții sunt inaplicabile.

Art. 56

(1) Prevederile prezentului Statut se completează cu Actul Constitutiv al Asociației, cu O.G. 26/2000, modificată și completată, precum și orice alte dispoziții în vigoare.

(2) Modificarea sau completarea prezentului Statut se vor face în formă scrisă, prin hotărârea Adunării Generale, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de fond și de formă impuse de Actul Constitutiv, Statut și de legislația aplicabilă.